Ready Ethernet (RE)

Ready Ethernet (Re)

Ready Ethernet คือ บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยี Ethernet เป็นโครงข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับ Metro Ethernet แต่บริการ Ready Ethernet นั้นจะมีการเชื่อมโยงโครงข่ายเข้าไปในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทจะทำการติดตั้งข่ายสายใยแก้วนำแสงที่พร้อมใช้งาน ให้ครอบคลุมกระจายไปในทุกชั้นในแต่ละอาคาร จากนั้นเมื่อลูกค้ารายใด ที่อยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวประสงค์จะใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท บริษัทจะทำการต่อเชื่อมจากชุมสายภายในอาคารเข้าสู่ ระบบของลูกค้าอีกทอดหนึ่ง จุดเด่นของบริการ Ready Ethernet คือสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการเดินข่ายสายใยแก้วไว้แล้ว จึงพร้อมจัดบริการแก่ลูกค้าที่อยู่ภายในอาคารได้อย่างรวดเร็วภายใน 7 วัน และโดยการต่อเชื่อมเข้าสู่วงจรหลักนั้นจะใช้ข่ายสายใยแก้วนำแสง จำนวน 2 เส้นทาง ซึ่งไม่ทับซ้อนกัน และมีการสำรอง Bandwidth 100% ตลอดเส้นทาง จึงสามารถใช้งานในกรณีเกิดปัญหาสายใยแก้วนำแสงชำรุดหรือขาดได้อย่างทันท่วงที

Ready Ethernet ให้บริการ ความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps. จนถึง 10 Gbps. เชื่อมโยงด้วยข่ายสายใยแก้วนำแสงตลอดเส้นทาง จึงมีเสถียรภาพ ในการใช้งาน

และความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกแบบโครงข่ายให้มีความเร็วสูงขึ้นได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายของบริษัท (Network Management System) ลักษณะลูกค้าที่จะมาใช้บริการ Ready Ethernet นั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร เช่น อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคารเดอะ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวอร์ อาคารอับดุลราฮิม เป็นต้น และลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมบริการและบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น