สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

บริษัทเล็งเห็นการเติบโตของความต้องการใช้งานการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม) ที่มีอัตราการขยายตัวเชิงเศรษฐกิจที่สูง บริษัทจึงมุ่งยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการ Network Provider ในระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการเป็น Telecom Hub ภายใน 5 ปีข้างหน้า

เรียน       ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562  บริษัทมีผลประกอบการรายได้จากการขายและบริการเป็นจำนวน 1,308 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.3% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 เทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลายรายการที่บริษัทต้องรับรู้รายการปรับพิเศษเพียงครั้งเดียวในปี 2562 เช่น การตั้งค่าชดเชยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายตามคำตัดสินของศาลปกครองกลาง เป็นต้น

โดยภาพรวมของธุรกิจกลุ่มโทรคมนาคมได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยที่สำคัญ เช่น การแข่งขันด้านราคา และการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนตัว เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้กลับมาลงทุนและใช้เครือข่ายของกลุ่มตัวเอง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้บริการเครือข่ายของบริษัทในบางกลุ่มธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีจำนวนลูกค้ากลุ่มองค์กรทั้งจากภายในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงได้รับการตอบรับที่ดีจากการส่งมอบบริการใหม่และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่วางใจใช้บริการจากบริษัทด้วยมาตรฐานการให้บริการที่สูงขึ้น

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องผ่านการลงทุนขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมและปรับปรุงคุณภาพโครงข่าย รวมทั้งการพัฒนาบริการใหม่เพื่อตอบสนองความคาดหวังที่สูงของลูกค้าและยังคงแข่งขันได้กับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพของประสิทธิภาพโครงข่ายเพื่อนำเสนอบริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าจากการลงทุนขยายงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางหลักภายในประเทศไปทางตอนใต้ของประเทศไทย และได้เปิดตัวบริการใหม่ที่ชื่อว่า Anti-DDoS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพื่อขยายการเติบโตไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กร  ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจบริการเครือข่ายใยแก้วนำแสงและการเชื่อมต่อไปยังกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น

เพื่อสร้างผลประกอบการให้เติบโตขึ้นในอนาคต บริษัทจึงได้พัฒนาธุรกิจบริการดาต้าเซ็นเตอร์ โดย TIME ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ SYMC ได้ร่วมมือในการนำประสบการณ์ที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดมาร่วมสร้างบริการดาต้าเซ็นเตอร์ให้มีระดับมาตรฐานที่สูงเพื่อดึงดูดบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลูกค้าของบริษัท

หากพิจารณาในมุมมองด้านอื่น SYMC ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัทในระยะยาวและมุ่งมั่นรักษาระดับ “ดีมาก” จากการจัดลำดับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  บริษัทมีความประสงค์ที่จะรักษาระดับมาตรฐานนี้ให้ดีและคงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนางานด้าน CSR เพื่อเพิ่มคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับชุมชนรอบๆสำนักงานใหญ่เพื่อดำเนินโครงการ CSR ที่มีชื่อว่า โครงการเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชนโดยรอบลดการใช้พลาสติกและแยกประเภทของขยะ หลังจากนั้น บริษัทได้นำขยะรีไซเคิลจากการจัดการแยกขยะที่ถูกต้องไปขายเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่สวนจตุจักร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สามารถเพิ่มการผลิตแก๊สออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อม โครงการ CSR ของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมไม่เพียงแค่กลุ่มพนักงานของบริษัทแต่รวมถึงชุมชนโดยรอบด้วย โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการลดประเด็นผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้วยพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง มุ่งเป้าไปที่การตอบสนองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดและความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการบริหารจัดการอย่างสมดุลในส่วนของการบริหารประสิทธิภาพของต้นทุนและการเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสม การที่จะดำเนินการเหล่านี้ให้สำเร็จต้องมีการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งการลงทุนด้านโครงข่ายที่เหมาะสมเพื่อเติมเต็มความต้องการในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ทางผู้บริหารของ SYMC จึงได้มุ่งสร้างและนำเสนอคุณค่าสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและชุมชนของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่แนวทางความยั่งยืนต่อไป

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหาร

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ประธานกรรมการ

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร
กรรมการผู้จัดการ