Metro Ethernet (ME)

Metro Ethernet (Me)

Metro Ethernet คือ บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยี Ethernet เป็นโครงข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการ โดยจะใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงตลอดเส้นทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการรับส่งข้อมูล ปริมาณมากๆ ที่ต้องการเสถียรภาพและคุณภาพสูง โดยสายใยแก้วนำแสงที่ผ่านเข้าโครงข่ายหลัก รองรับความเร็วถึง 20 Gbps. พร้อมโครงข่ายสำรองซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้เท่ากับโครงข่ายหลัก 100% เมื่อเส้นทางหลักเกิดปัญหาจึงสามารถเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง สำรองอย่างอัตโนมัติภายในเวลาตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำปรึกษาและร่วมกันออกแบบกับลูกค้าเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด ด้วยบริการแบบตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ (Customization)โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ

Metro Ethernet ให้บริการ ความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps. จนถึง 10 Gbps. ทั้งนี้บริษัทสามารถออกแบบโครงข่ายให้มีความเร็วสูงขึ้นได้ตามความต้องการของลูกค้า ในทุกๆธุรกิจ ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงมีลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมมาใช้บริการ และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารสูงในย่านธุรกิจที่สำคัญ เขตกรุงเทพมหานคร ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ภาครัฐบาลและบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น