International Internet Gateway (IIG or IP Port) And Ip Transit Service

International Internet Gateway (Iig Or Ip Port) And Ip Transit Service

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG หรือ IP Port) และ IP Transit

เป็นบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศ บริการ IP Transit เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ โดยใช้โครงข่ายในประเทศไทยเป็นจุดผ่าน (Hub)

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะให้บริการดังกล่าวกับกลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการบรอดแบนด์