ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

คุณชนมน เจริญทวีภานุกูล – Head of Human Resources Division ในนามตัวแทนของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น พร้อมทีมงานเข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ

✅ การเตรียมความพร้อมด้านนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
✅ การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

✅ สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤต

นับเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ของเรา เพราะไม่เพียงแต่มุ่งที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในองค์กรเป็นส่วนสำคัญด้วย