Symphony Communication Public Company Limited

Environmental Dimension

Environmental Dimension

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคขั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม (Download)

การใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าในการบริหารจัดการอุปกรณ์โครงข่ายเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ดําเนินการต่าง ๆ รวมถึงสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประหยัดไฟฟ้า อาทิ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และใช้โซลูชันส์ที่ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น การใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ภายในสำนักงาน การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์จาก Personal Computer (PC) เป็นโน้ตบุ๊ค การรณรงค์ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ การถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนการศึกษาวางแผนและแสวงหาเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้

แม้ว่าธุรกิจโทรคมนาคมจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรน้ำในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก แต่บริษัทฯ ก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดและมีความจำเป็นต่อทุกชีวิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรณรงค์ให้บุคลากรใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคทั้งภายในสำนักงานและในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด รู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคขั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นลดปริมาณของเสียและให้ความสำคัญกับการจัดการขยะที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กร เพื่่อให้เกิดการบริหารจัดการที่่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และลดผลต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อเข้าสู่กระบวนการกําจัดอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ภายในสำนักงานเท่านั้้น แต่ก่อให้เกิดการต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสังคม เช่น ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงาน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคขั่น จำกัด (มหาชน) จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบูรณาการการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานสุทธิเท่ากับศูนย์ในปีพ.ศ. 2593 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear : Change the Climate Change” ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดปัญหาโลกร้อน