Digital Thailand 2016

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำแห่งธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีในนิทรรศการ Digital Thailand 2016 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ เพลนนารี่ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในงานนี้มีผู้สนใจเกี่ยวกับ Submarine Cable Network หรือโครงการ MCT ซึ่งเป็นโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำลงทุนโดยบริษัทเอกชนรายแรกของไทยที่เชื่อมต่อระหว่างมาเลเซีย กัมพูชาและไทยด้วยระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการสื่อสารของประเทศและภูมิภาคเพื่อเป็น Hub of ASEAN ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป