รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลและประกาศนียบัตร

Asia-Pacific Carrier Ethernet Service Provider of the Year

จากการประกวดรางวัล Asia-Pacific Carrier Ethernet Service Provider of the Year ที่จัดโดย Metro Ethernet Forum (MEF) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารอบติดอยู่ใน 4 บริษัทสุดท้าย ของผู้เข้าประกวดทั้งหมดในย่านเอเชียแปซิฟิค ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2550-2553

เมื่อมิถุนายน 2552 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมาตราฐานการรับรองจาก Metro Ethernet Forum (MEF) สำหรับผู้ให้บริการ Ethernet โดยได้รับมาตรฐาน MEF 9 (MEF 9 เป็นมาตราฐานในการวัดคุณภาพและความสามารถของเครือข่าย Ethernet ในการขนส่งข้อมูลจากต้นทางไปจนถึงปลายทาง รวมถึงตัวอุปกรณ์และพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลนั้นๆ สามารถรองรับข้อมูลได้ในทุกรูปแบบ รวมถึงความสามารถในรับ-ส่งข้อมูลข้ามแต่ละ Interface ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของลูกค้า หรือที่เรียกว่า User Network Interface (UNI)) และ MEF 14 (MEF 14 เป็นมาตราฐานที่เพิ่มเติมจากมาตราฐาน MEF 9 ในเรื่องการควบคุมประสิทธิภาพและความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล โดยการทดสอบค่า Performance ของ service นั้นจะต้องสอดคล้องกับระยะทางที่ใช้ในการให้บริการ)

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับโล่เกียรติยศรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011” ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

อีกหนึ่งปีกับความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจในการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 : ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัทได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 โดยได้รับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555-2556

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล SET Awards 2017 สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET AwardS 2017 ในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทมูลค่าตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันด้านคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยมี คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ผลการจัดอันดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (ปี 2563-2566) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด

การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งจะต้องขอรับรองการต่ออายุทุก 3 ปี โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วม CAC ซึ่งเป็นการผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งที่ 1 การรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

SYMPHONY COMMUNICATION ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ CSA STAR

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems: ISMS) และ CSA STAR (Cloud Security Alliance , Security, Trust & Assurance Registry) จากบริษัท บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด

 

ISO 27001 คือมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่ให้ความสำคัญด้านระบบการบริหารจัดการ โดยมีข้อกำหนดที่องค์กรพึงปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปกป้องข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจและทรัพย์สินด้านสารสนเทศให้พ้นจากภัยคุกคามและความเสี่ยงต่าง ๆ และกำหนดให้มีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสียและคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

CSA STAR  คือมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของผู้ให้บริการและความมั่นใจในการใช้ระบบคลาวด์ โดยมาตรฐาน CSA STAR ปรับปรุงมาจากมาตรฐาน ISO/ IEC 27001 ซึ่งการได้รับการรับรอง CSA STAR จะต้องได้รับการรับรองในมาตรฐาน  ISO/ IEC 27001 และ Cloud Control Matrix (CCM) ก่อน

การได้รับมอบมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศให้กับลูกค้ามากขึ้น เพราะเรามุ่งที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและคู่ค้าของบริษัทฯ และเดินหน้าพัฒนาธุรกิจทั้งด้านบริการและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อไป

คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเคารพและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏืบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท  “ดีเด่น” ประจำปี 2565

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ประเภท  “ดีเด่น” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มอบให้กับองค์กรในตลาดทุนไทยที่มีความโดดเด่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนพิการ รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องตอกย้ำว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

Asian Telecom Awards

SYMPHONY COMMUNICATION คว้า 2 รางวัลจากเวที Asian Telecom Awards 2024 ได้แก่ “Infrastructure Initiative of the Year” และ “HR Initiative of the Year” ที่จัดโดยนิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะมอบให้กับบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาต่างๆ ทั้งมีการพัฒนาสินค้า บริการและองค์กรผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่รองรับความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ