คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง

ประธาน

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ประธาน

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

กรรมการ

นายแพทริค คอร์โซ

กรรมการ

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

กรรมการ

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร

กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร

ประธาน

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

กรรมการ

นายโลท์ ชี ควั่น, อเล็กซ์

กรรมการ

นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล

กรรมการ

นายเยซูดาส พารามโชตติ

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

ประธาน

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร

กรรมการ

นายอัฟซอล อับดุล ราฮิม

กรรมการ