มิติเศรษฐกิจ

มิติเศรษฐกิจ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและผลตอบแทนที่ยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้รวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานทุกคนทุกระดับในทุกส่วนงาน โดยถือว่าจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนี้ เป็นเรื่องที่บุคคลากรทุกคนของบริษัทพึงยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยนำหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความมีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องมาใช้ประกอบกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

สมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2520 ความว่า

“……..การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้
จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องประกอบด้วย…….”

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

 

บริษัทจึงได้จัดทำ“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 2. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาเห็นชอบนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและพิจารณาทบทวน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 4. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
 5. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 2. พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
 3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน Whistleblower Policy
 4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้
 6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

 1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
 3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณบริษัท
  2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทและการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบรับแจ้งข้อร้องเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Whistleblower System)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่นและในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ โดยการร้องเรียนนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจคัดกรองข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขออกจากการพิจารณา

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลภายนอก และข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ


  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก จึงได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM) สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

  นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Download)

  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดให้มีกลไกการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูล ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่มีต่อองค์ประกอบทางด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความต้องการทางธุรกิจและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และป้องกันการสูญหายของข้อมูลสารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และการแก้ไขข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการหาประโยชน์ในทางที่มิชอบ โดยประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

  1. Confidentiality ทรัพย์สินสารสนเทศจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
  2. Integrity ทรัพย์สินสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์
  3. Availability ทรัพย์สินสารสนเทศจะต้องสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานอย่างเหมาะสม

  บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแนวทางบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามกรอบพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และตามแนวทางมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001 เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรทุกระดับ รวมไปถึงช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ในขณะที่ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างเนื่อง

  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่พฤติกรรม ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกที่ปรับตัวไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างกว้างขวาง การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  และการสร้างความผูกพันของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบและรักษาระดับคุณภาพของการให้บริการที่เป็นเลิศในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยความรวดเร็ว ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customization) เพื่อสร้างการเติบโตและส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม หรือ Excellent Experience ให้กับลูกค้าตามพันธกิจหลักของบริษัทฯ

  นอกจากความมุ่งมั่นในการส่งมอบและรักษาระดับคุณภาพของการให้บริการอันเป็นเลิศแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้าง บริหารจัดการ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลููกค้า ตลอดจนการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการทำกิจกรรมทางธุรกิจและสันทนาการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านระยะเวลาการให้บริการ 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังรับบริการ ควบคู่กับการรับฟัง รวบรวม และนำความต้องการ ปัญหา ความคาดหวัง ตลอดจนข้อคิดเห็นทั้งทางบวกและลบของลููกค้าที่มีต่อบริการของบริษัทฯ ซึ่งได้รับจากช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมขึ้น อาทิ การพูดคุยกับพนักงานฝ่ายขายโดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์มายังฝ่ายบริการลููกค้า การส่งอีเมลหรือข้อความผ่านสื่อออนไลน์ ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ การสำรวจความพึงพอใจ ฯลฯ มาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอหรือพัฒนาปรับปรุงบริการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

  การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

  เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีผ่านระบบการประเมินหลาย ๆ ช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ ออนไลน์ อีเมล (CSAT) โดยใช้แบบสอบถามที่ประเมินหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ คุณภาพของวงจรที่ให้บริการ การติดตั้งวงจรและส่งมอบบริการแก่ลูกค้า บริการหลังการขายและการแก้ไขปัญหา รูปแบบการชำระเงิน การแก้ปัญหาหรือเทคนิคที่ใช้โดยพนักงานขาย ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลููกค้าในปี 2566 พบว่า ลููกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทฯ สูงถึงร้อยละ 92.71 อย่างไรก็ดี เพื่อรักษามาตรฐานการให้การบริการที่เป็นเลิศ บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการหลังการขายและการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

  คู่ค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม โดยให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง รวมถึงบริการไอซีทีและดิจิทัลโซลูชั่นต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสง อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์ระบบ และซอฟต์แวร์ระบบงานต่าง ๆ จากคู่ค้ามากมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหารต้นทุน และการส่งมอบสินค้าและบริการ โดยมีหลักในการดำเนินการ ดังนี้

  1. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มั่นใจว่าการบริหารและจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางระดับสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนร่วมกัน
  2. กำหนดกระบวนการคัดกรองคู่ค้าก่อนการเข้ารับงานให้กับบริษัทฯ ในแต่ละโครงการ/งาน โดยมีเกณฑ์ในการคัดกรองแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  –    ความน่าเชื่อถือของบริษัทและความสามารถทางด้านการบริหารการเงิน

  –    ด้านเทคนิคและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

  –    การบริหารจัดการและการคำนึงถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และคุณภาพของงาน

  1. ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาอย่างโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. กำหนดให้มีกลไกในการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และ ชื่อเสียงขององค์กร
  3. ร่วมมือพัฒนาคู่ค้าให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการพัฒนาศักยภาพ ผ่านการทำธุรกิจบนพื้นฐานการรับฟังและให้ข้อมูลป้อนกลับ
  4. เปิดเผยและสื่อสารนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสให้กับคู่ค้า

  และเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในระยะยาว บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมทั้งจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้ามีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัทฯ และของคู่ค้าในระยะยาว

  นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง (Download)

  จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Download)

  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าปละประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง มีความชำนาญและมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจแขนงต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมถึงยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบโจทย์ทุกความความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้พนักงานคิดกระบวนการทำงานโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นภายในกระบวนการทำงานของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทำงานของพนักงานผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานของพนักงานด้วย

  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบรูณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น จึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด

  แนวทางปฏิบัติ

  1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินและการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน เพื่อให้การจัดทำบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ตลอดจนยึดหลักความซื่อสัตย์ ไม่มีอคติ เพื่อให้การจัดเก็บ บันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินเป็นไปโดยสุจริต
  2. การบันทึกรายการทางธุรกิจของบริษัทฯ ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการลงรายการที่ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้การบันทึกรายการทางธุรกิจเป็นไปโดยสมบูรณ์ในระบบบัญชี ตลอดจนต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือน หรือสร้างรายการเท็จ
  3. รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  4. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ความผิดชอบงานบัญชีและการเงิน ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันที่ต้องมีต่อความถูกต้องของรายงานทางบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นผู้ทำรายการทางธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจต่างๆ แก่พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชีและการเงิน

  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้เสียภาษีที่ดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  แนวทางปฏิบัติ

  1. จัดให้มีการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามแนวทางที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เหมาะสมและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินการนำส่งภาษีหรือขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
  3. พิจารณาความเสี่ยงด้านภาษีอากร เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการระบุและการจัดการความเสี่ยงด้านภาษีอากร และรายงานไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษี เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
  4. จัดให้มีการวางแผน ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางภาษีสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมก่อนเข้าลงทุน
  5. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีที่มีความรู้และทักษะด้านภาษี ในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน ด้านภาษีของราชการ เพื่อให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการ สร้างความสัมพันธ์และรักษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  6. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบภาษีอากรมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ โดยจัดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีได้รับการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง
  7. เปิดเผยนโยบายด้านภาษีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงเปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย