ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ โดยเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง เลขที่ TEL2/F/2549/001 ประเภทที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)การอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2549 โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี และเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือน มีนาคม 2550 ภายใต้ แบรนด์ “Symphony” รวมทั้งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Metro Ethernet Forum ซึ่งเป็นองค์กรที่มีทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการในระดับชั้นนำของโลกที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Ethernet

ทั้งนี้บริษัทยังได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเลขที่ TEL3/2554/003 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554  โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี

บริษัทประกอบด้วยทีมบริหาร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ซึ่งบริษัทเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสูง แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้าของบริษัทสามารถให้ความไว้วางใจและเชื่อถือในบริการ โดยบริษัทมีความเป็นกลางกับคู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทุกราย ในการพัฒนาธุรกิจทั้งด้านบริการและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกิจการภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด