รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลและประกาศนียบัตร

Asia-Pacific Carrier Ethernet Service Provider of the Year

จากการประกวดรางวัล Asia-Pacific Carrier Ethernet Service Provider of the Year ที่จัดโดย Metro Ethernet Forum (MEF) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารอบติดอยู่ใน 4 บริษัทสุดท้าย ของผู้เข้าประกวดทั้งหมดในย่านเอเชียแปซิฟิค ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2550-2553

เมื่อมิถุนายน 2552 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมาตราฐานการรับรองจาก Metro Ethernet Forum (MEF) สำหรับผู้ให้บริการ Ethernet โดยได้รับมาตรฐาน MEF 9 (MEF 9 เป็นมาตราฐานในการวัดคุณภาพและความสามารถของเครือข่าย Ethernet ในการขนส่งข้อมูลจากต้นทางไปจนถึงปลายทาง รวมถึงตัวอุปกรณ์และพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลนั้นๆ สามารถรองรับข้อมูลได้ในทุกรูปแบบ รวมถึงความสามารถในรับ-ส่งข้อมูลข้ามแต่ละ Interface ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของลูกค้า หรือที่เรียกว่า User Network Interface (UNI)) และ MEF 14 (MEF 14 เป็นมาตราฐานที่เพิ่มเติมจากมาตราฐาน MEF 9 ในเรื่องการควบคุมประสิทธิภาพและความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล โดยการทดสอบค่า Performance ของ service นั้นจะต้องสอดคล้องกับระยะทางที่ใช้ในการให้บริการ)

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับโล่เกียรติยศรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011” ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

อีกหนึ่งปีกับความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจในการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 : ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัทได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 โดยได้รับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555-2556

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล SET Awards 2017 สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET AwardS 2017 ในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทมูลค่าตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันด้านคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยมี คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตราสัญลักษณ์ 5 ดวง

จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 99/100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย