โครงข่ายได้รับมาตรฐานระดับสากล

โครงข่ายได้รับมาตรฐานระดับสากล

อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ซิมโฟนี่ฯ คัดสรรและเลือกสรรสายสัญญาณและอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล โดยเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดค่ามาตรฐานของสายสัญญาณและอุปกรณ์พร้อมกับผู้ผลิต และเข้าไปวัดและตรวจสอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากซิมโฟนี่ฯในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจในสายสัญญาณและอุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาและคัดสรรเป็นพิเศษอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ซิมโฟนี่ฯยังได้รับ MEF Certificate สำหรับผู้ให้บริการ Ethernet ซึ่งได้รับการรับรองจาก Metro Ethernet Forum (MEF) เพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐาน MEF 9 และ MEF 14 อันเป็นสิ่งยืนยันคุณภาพการบริการในระดับสากล และเพื่อการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

MEF9

เป็นมาตราฐานในการวัดคุณภาพและความสามารถของเครือข่าย Ethernet ในการขนส่งข้อมูลจากต้นทางไปจนถึงปลายทาง รวมถึงตัวอุปกรณ์และพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลนั้นๆ สามารถรองรับข้อมูลได้ในทุกรูปแบบ รวมถึงความสามารถในรับ-ส่งข้อมูลข้ามแต่ละ Interface ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของลูกค้า หรือที่เรียกว่า User Network Interface (UNI)

MEF14

เป็นมาตราฐานที่เพิ่มเติมจากมาตราฐาน MEF 9 ในเรื่องการควบคุมประสิทธิภาพและความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล โดยการทดสอบค่า Performance ของ service นั้นจะต้องสอดคล้องกับระยะทางที่ใช้ในการให้บริการ

คัดเลือกทำเลที่เหมาะสมและปลอดภัยในการตั้งโครงข่าย

ในการเลือกทำเลในการติดตั้งโครงข่ายหลักและโครงข่ายย่อยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการกำหนดยุทธศาสตร์ของการให้บริการที่ดี ฉะนั้นความพิถีพิถันตั้งแต่เลือกทำเล การดูเส้นทางแนวการเดินสายสัญญาณ ที่ตั้งของอุปกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง ตลอดจนระบบไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งความปลอดภัย ความสะดวก ในการเข้าทำงานที่พร้อมตลอดเวลา รวมไปถึงระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นในพื้นที่ ซึ่งเรามิเคยมองข้ามแม้แต่นิดเดียว เพราะจุดทุกจุดก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงบริการที่ดีที่ซิมโฟนี่ฯมีให้ลูกค้าเสมอมา

โครงข่ายอันทรงประสิทธิภาพและปลอดภัย

ส่วนสำคัญอีกประการที่ทำให้การทำงานของวงจรเพื่อการเชื่อมโยงวงจรต่างๆ ของลูกค้าไปยังปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนด ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือที่อื่นๆ ให้มีความเสถียรภาพผ่านโครงข่ายแบบวงแหวนด้วยความเร็วระดับ 10 Gbps. พร้อมสำรอง Bandwidth 100 % และมีการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโครงข่ายของซิมโฟนี่ฯ โดยการเดินสายใยแก้วอย่างน้อยจำนวน 2 เส้นทางให้กับโครงข่ายหลัก และไม่ทับซ้อนในทางกายภาพเพื่อความปลอดภัยในการชำรุดที่เกิดขึ้นต่อสายในแก้วนำแสง นอกจากนั้นยังมีการสำรองอุปกรณ์หลักที่สำคัญไว้อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อสามารถทดแทนกับอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาได้อย่างทันถ่วงที