วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณค่าสำหรับผู้คน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่า “หัวใจของเราเต้นอยู่ได้ด้วยการเรียนรู้ นวัตกรรม ศักยภาพ คุณธรรมและความสุขของคน”

พันธกิจ

ส่งมอบ “ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเหนือระดับประทับใจ” ให้กับทุกคน

 

เราจะส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่เหนือระดับและน่าประทับใจให้กับทุกคนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและไอซีทีโซลูชั่นที่มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ ล้ำสมัย และเปี่ยมประสิทธิภาพแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเป็นเลิศในทุกด้าน ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคมและชุมชน ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม