มิติสังคม

มิติสังคม

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อว่า การเติบโตของธุุรกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่่งยืนต่อเมื่่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่่อมั่่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมสร้างคุณค่า สร้างโอกาส และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและคนในสังคม

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้าน เนื่องจากบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของการให้คุณค่ากับอัตลักษณ์ของบุคลลแต่ละคน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค และต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นคํามั่นว่าจะยึดถือปฏิบัติ สนับสนุน และส่งเสริมการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ หลักการสิทธิมนุษยชนสากล และหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับภาคธุรกิจ ครอบคลุมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact UNGC) ปฏิญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ

นโยบายสิทธิมนุษยชน (Download)

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ ตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทั้งในแง่ความรู้และทักษะ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

การจ้างงาน

บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์กรและตำแหน่งงาน สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ซึ่งได้แก่ การจัดให้มีการทดสอบความรู้ตามตำแหน่งงานเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัคร การวัดทัศนคติในการทำงาน การวัดความถนัดในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน ให้ความสำคัญกับกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรมาทำร่วมเป็นทีมงาน โดยการใช้เครื่องมือ Competency Based Interview มาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่เป็นผลดีกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่เป็นการไม่ทำให้ผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ตรงต้องเสียเวลากับการได้ทำงานที่ไม่ตรงกับความสามารถของตนเองอีกด้วย

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ โดยใช้การวัดผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index) ดังนั้น พนักงานทุกเพศ ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

นอกจากเงินเดือนและเงินโบนัสประจำปี บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่พนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยงกรณีที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต สวัสดิการการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นต้น

ทางด้านสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตามกลุ่มอายุ เพศ พร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้กับพนักงาน ในเรื่องการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคต่าง ๆ

การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจในโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พนักงานถือเป็นหัวใจและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อม มีทักษะและศักยภาพในการสร้างสรรค์ สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และความชำนาญสูงสุดในการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมตามความต้องการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

การปฐทนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้ทราบข้อมูลทางด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาความรู้และศักยภาพสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในงานเพื่อนำไปใช้ในการอบรมพนักงานรายบุคคลให้สามารถมีโอกาสสร้างผลงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามแต่ความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่แต่ละคนมีในการทำงาน โดบรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย

1. การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพัฒนาแนวคิด ศักยภาพและความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและสภาวการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน

2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันจัดอบรมภายนอก

3. การฝึกอบรมความรู้ในงาน (On the Job Training) เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อการปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีความรู้และเกิดทักษะในการทำงานจากการลงมือทำงานจริง ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ความผูกพันของพนักงาน

การสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางและกลยุทธ์ที่วางไว้ การมีส่วนร่วมของพนักงานขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ดังนั้น จึงต้องสร้างความไว้วางใจและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการทำงาน พร้อมการรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากพนักงาน วิธีการหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงาน คือ การสำรวจความผูกพันของพนักงาน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจากพนักงาน และยังเป็นโอกาสในการสร้างแผนที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้วย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การดูแลผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกันบนเป้าหมายสูงสุดคือ “อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์” กล่าวคือ ทุกคนปฏิบัติงานได้ลุล่วง ไม่มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใด ๆ ที่กระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานภายใต้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ในการทำงานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะกำกับดูแลโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารสูงสุด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กร เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วและกระชับเพราะปัญหาด้านความปลอดภัยต้องใช้เวลาดำเนินการให้สั้นและกระชับที่สุด นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยฯ ในการทำงานนั้น ๆ ด้วย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Download)

การดูแลผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกันบนเป้าหมายสูงสุดคือ “อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์” กล่าวคือ ทุกคนปฏิบัติงานได้ลุล่วง ไม่มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใด ๆ ที่กระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานภายใต้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู้ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสรวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู้ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

  1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. แต่งตั้งคณะทำงาน PDPA ซึ่งรับผิดชอบในการสร้างกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  3. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และสามารถปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
  4. จัดทำทะเบียนสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ เพื่อจำแนกประเภทของข้อมูล ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ใช้และเปิดเผย อีกทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามระดับชั้นความเสี่ยงของข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ชุมชนและสังคมเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างผลกระทบให้กับบริษัทฯ ได้เช่นกัน ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างคุณค่าร่วมด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและบริษัทฯ สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนบนความไว้วางใจและเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพสังคม ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

กิจกรรมเพื่อสังคม