มิติสังคม

มิติสังคม

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อว่า การเติบโตของธุุรกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่่งยืนต่อเมื่่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่่อมั่่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมสร้างคุณค่า สร้างโอกาส และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและคนในสังคม

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและเสมอภาคกันในสิทธิและศักดิ์ศรี โดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ จึงให้ความสำคัญต่อการเคารพและการปกป้องสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศและระดับสากล และหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับภาคธุรกิจ ครอบคลุมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact UNGC) ปฏิญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจนดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ไม่จ้างแรงงานผิดกฏหมาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สีผิว พื้นฐานการศึกษา ฐานะ ชาติตระกูล สภาพร่างกายและจิตใจ เคารพในสิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติและดําเนินงานบนพื้นฐานของหลักการสิทธิมนุษยชน

นโยบายสิทธิมนุษยชน (Download)

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากที่สุด ด้วยตระหนักดีว่า ความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถ ความตั้งใจ และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพื่่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุุมตั้งแต่ การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการวางแผนกำลังคน การจ้างงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาบุคลากร การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ทำงานอันยอดเยี่ยม (Excellent Experience) ให้แก่พนักงานผ่านการเดินทางของพนักงาน (Employee Journey) โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาและการว่าจ้าง (Recruit & Hire) การเริ่มต้นการทำงาน (Onboarding) การพัฒนาพนักงาน (Development) การเติบโตและความก้าวหน้าของพนักงาน (Career Development) และการก้าวออกจากองค์กร (Exit) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการทำงานและทักษะทางสังคม (Reskill and Upskill) การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน การสร้างคณะทำงานในการทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดและการวางแผนการทำงาน และการพิจารณาสวัสดิการให้ดึงดูดและแข่งขันได้กับตลาด ด้วยเล็งเห็นว่าสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน คือความเข้มแข็งขององค์กร ช่วยส่งเสริมให้เกิดพลังในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจ้างงาน และการส่งเสริมความหลากหลาย

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการจ้างงานที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดหรือกีดกันบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การศึกษา สถานะทางสังคม และความพร้อมทางกายภาพของร่างกาย โดยยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความหลากหลายและความแตกต่างในแต่ละบุคคล ด้วยตระหนักว่าความหลากหลายของพนักงานจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าและลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ รวมถึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และทบทวนกลยุทธ์ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอยู่เสมอในทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ชั้นนำอื่น ๆ
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ โดยใช้การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index) รวมถึงการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งยังได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการให้มีความเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับตลาดและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น พนักงานจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
นอกจากเงินเดือนและเงินโบนัสประจำปี บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ให้สิทธิพนักงานเลือกสะสมเงินออมได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน และบริษัทฯ ร่วมสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยงกรณีที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ สวัสดิการการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นต้น
ทางด้านสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตามกลุ่มอายุ เพศ พร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคต่าง ๆ

การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจในโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พนักงานถือเป็นหัวใจและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อม มีทักษะและศักยภาพในการสร้างสรรค์ สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และความชำนาญสูงสุดในการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมตามความต้องการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

การปฐทนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้ทราบข้อมูลทางด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาความรู้และศักยภาพสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในงานเพื่อนำไปใช้ในการอบรมพนักงานรายบุคคลให้สามารถมีโอกาสสร้างผลงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามแต่ความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่แต่ละคนมีในการทำงาน โดบรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย

1. การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพัฒนาแนวคิด ศักยภาพและความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและสภาวการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน

2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันจัดอบรมภายนอก

3. การฝึกอบรมความรู้ในงาน (On the Job Training) เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อการปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีความรู้และเกิดทักษะในการทำงานจากการลงมือทำงานจริง ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ รวมทั้งนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ โดยนำผลลัพธ์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

พนักงานฯ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กรและเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ความผูกพันของพนักงาน

การสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางและกลยุทธ์ที่วางไว้ การมีส่วนร่วมของพนักงานขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ดังนั้น จึงต้องสร้างความไว้วางใจและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการทำงาน พร้อมการรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากพนักงาน วิธีการหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับ “พนักงาน” คือการสำรวจความผูกพันของพนักงาน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจากพนักงาน และยังเป็นโอกาสในการสร้างแผนที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

การดูแลผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกันบนเป้าหมายสูงสุดคือ “อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์” กล่าวคือ ทุกคนปฏิบัติงานได้ลุล่วง ไม่มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใด ๆ ที่กระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานภายใต้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ในการทำงานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะกำกับดูแลโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารสูงสุด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กร เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วและกระชับเพราะปัญหาด้านความปลอดภัยต้องใช้เวลาดำเนินการให้สั้นและกระชับที่สุด นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยฯ ในการทำงานนั้น ๆ ด้วย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Download)

การดูแลผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกันบนเป้าหมายสูงสุดคือ “อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์” กล่าวคือ ทุกคนปฏิบัติงานได้ลุล่วง ไม่มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใด ๆ ที่กระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานภายใต้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู้ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสรวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู้ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

  1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. แต่งตั้งคณะทำงาน PDPA ซึ่งรับผิดชอบในการสร้างกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  3. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และสามารถปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
  4. จัดทำทะเบียนสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ เพื่อจำแนกประเภทของข้อมูล ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ใช้และเปิดเผย อีกทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามระดับชั้นความเสี่ยงของข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชุมชนและสังคมเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอาจสร้างผลกระทบให้กับบริษัทฯ ได้เช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การดูแลความปลอดภัยและสุขภาวอนามัย การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การสนับสนุนโอกาสและการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ให้กับสังคม และการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้เติบโตร่วมกันกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และบริษัทฯ สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนบนความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน 5 ด้าน ซึ่งถือเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาคุณภาพชุมชน และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสา การบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สาธารณกุศล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม