ความยั่งยืน At A Glance

ความยั่งยืน At A Glance

Excellent Experience for All

“มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การสร้างประสบการณ์อันยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน”

 

กรอบแนวคิดและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมคือหนทางในการสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวสำหรับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้น้อมนำเอา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไข รวมทั้งหลักการสากลด้านความยั่งยืนต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืนและสร้างกรอบการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน โดยมุ่งสร้างคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคม และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน

 

โครงสร้างการกำกับดูแลความยั่งยืน

การกำกับดูแลและการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและความสำเร็จในระยะยาว

 

เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ เป้าหมาย และการดำเนินงานขององค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมและทั่วถึง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะทำงาน ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลสูงสุดในการให้คำแนะนำและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และมีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้น

ในส่วนของการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน แนวทางบริหารจัดการ และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน รวมทั้งติดตามผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความยั่งยืนองค์กร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนถูกสอดผสานไปกับวัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินงานประจำวัน มีการสื่อสารที่ชัดเจน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบด้วยแชมเปี้ยนหรือผู้นำการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กรในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับผู้บริหารสายงานและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยในการสื่อสารกับพนักงาน ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำแผนงานไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน