Take Down Notice

ขั้นตอนการแจ้งเตือนให้นําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice)

มาตราการแจ้งเตือน (Take Down Notice)

 

ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดที่ตรวจพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายตาม มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประสงค์จะขอให้ระงับการทำให้แพร่หลาย นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2565 สามารถติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) พร้อมเอกสารประกอบส่งมาที่ symctakedown@symphony.net.th ดังนี้

  1.  ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2565 พร้อมกับเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนโดยลงชื่อรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับและส่งมาที่ symctakedown@symphony.net.th
  2. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาร้องเรียนแทนได้โดยตัวแทนผู้มาร้องเรียนแทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจส่งมาที่ symctakedown@symphony.net.th

 

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน

  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) / หรือหนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล)
  • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ของรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษตามระเบียบ
  • เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่ประกอบคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ (โปรดระบุ)
  • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตาม มาตรา 14  และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ)

 

กรณีผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือกรรมการผู้มีอํานาจ (กรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล) ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่มอบอำนาจให้ตัวแทนมาร้องเรียนแทน (ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ด้วย)

  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) / หรือหนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล)
  • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ของรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษตามระเบียบ
  • เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่ประกอบคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ (โปรดระบุ)
  • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตาม มาตรา 14  และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ)

 

(หมายเหตุ เอกสารที่มีเครื่องหมาย* ผู้ร้องเรียนต้องส่งมาพร้อมประกอบการร้องเรียนด้วยทุกครั้ง)

 

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form)