สารจากคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

สารจากคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

สารจากคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

 

ตลอดทั้งปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและสถานะของบริษัทฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ที่ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่่องจากปีก่อนได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและมาตรการปิดเมือง (Lock down) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคส่งผลให้การดำเนินธุรกิจตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคมได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก

จากสภาวการณ์ข้างต้น ผนวกกับความผันผวน ความไม่แน่นอน และความคลุุมเครือของสถานการณ์ต่างๆ ที่่ไม่อาจคาดการณ์ทิศทางและผลกระทบได้อย่างแน่ชัด ทำให้บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญต่อการปรับตัวให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงในทุุกด้านอย่างรวดเร็วเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างดีที่สุดและสามารถรักษาเป้าหมายทางธุรกิจไว้ให้ได้ ควบคู่กับการดููแลอย่างใส่ใจในความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ลููกค้า คู่ค้า และสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ การสร้างความยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานโดยให้พนักงานปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) การลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาระบบการทำงาน การบริหารประสิทธิภาพของต้นทุนและการเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสม การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้สามารถสร้างรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและรอบคอบซึ่งช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้เบาบางลง ซึ่งนอกจากการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจไปให้ได้แล้ว บริษัทฯ ยังได้ใช้โอกาสในช่วงเวลานี้วิเคราะห์และตกผลึกกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้พร้อมต่อสภาวะตลาดและเตรียมความพร้อมในการรุกหน้าทางธุรกิจอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเดินหน้าไปได้โดยไม่หยุดชะงักและไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการแต่อย่างใด

ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจแบบวิถีใหม่ (New Normal) แม้ต้องรับมือกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  แต่เรายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และพันธกิจของเราที่จะส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมและการบริการด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายรวมถึงการพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับปริมาณการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการด้านการเชื่อมต่อของลูกค้า อาทิ การขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง การสร้างโครงข่ายเส้นทางสำรอง (เส้นที่ 3) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ การเปิดตัวบริการดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของลูกค้าในยุคดิจิทัล ตลอดจนการริเริ่มโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของโครงข่ายหลักในการให้บริการวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ต โดยเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่จะส่งมอบบริการที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับอนาคตในการให้บริการได้อย่างไร้กังวล รวมทั้งเติมเต็มความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

จากการพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 และมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ CSA STAR ซึ่งการได้รับใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้กับลูกค้ามากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเหนือระดับและประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

การดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นท่ามกลางวิกฤตและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ มีการขยายตัวของฐานลูกค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการ OTT (Over-The-Top) ที่ให้บริการด้านคอนเทนต์ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับภูมิภาค รวมทั้งมีสถานะทางการเงินทั้งรายได้และผลกำไรที่แข็งแกร่งโดยบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,525.2  ล้านบาท และกำไรสุทธิจากธุรกิจหลักจำนวน 163.5 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.4 และร้อยละ 58.3 ตามลำดับ ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการเชื่อมต่อภายในประเทศและระหว่างประเทศ การลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สำนักงาน การลดลงของต้นทุนทางการเงิน และรายได้จากบันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากกรณี USO (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24. ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 3 ของรายงานฉบับนี้) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตและความท้าทาย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า บริษัทฯ ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ADCTH”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม จำนวน 34.7 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิในปี 2464 ที่จำนวน 128.7 ล้านบาท เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 35.1 อย่างไรก็ดี ภายหลังการปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการของ ADCTH จะปรับตัวได้ดีขึ้นในปี 2565

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกรอบการดําเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ด้วยจริยธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ถือเป็นหลักสำคัญที่บริษัทฯ ยึดปฏิบัติเสมอมา ดังเป็นที่ประจักษ์จากการได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่ระดับ “5 ดาว” หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเต็มร้อยละ 100  และการได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564 จากหอการค้าไทย

ความสำเร็จทั้งหมดของเราในปีที่ผ่านมาถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างหนักของพนักงานและผู้บริหาร ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารทุกคนสำหรับความร่วมมือร่วมใจ และความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ท่ามกลางสถานการณ์ที่่มีความท้าทายอย่างมากตลอดทั้งปี และขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จะยังคงมุ่งสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดูแลความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเต็มที่ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าสืบไป

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

(นายอเล็กซ์ โลท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ