สารจากคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

สารจากคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

สารจากประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

 

ในรอบปี 2566 เศรษฐกิจไทยเริ่มค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) คลี่คลายลง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีการปรับตัวดีขึ้น รวมถึงมีความกล้าที่จะกลับมาจับจ่ายและลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาได้สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในประเทศไทย

สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี 2566 ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเติบโตด้านเทคโนโลยี ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทำให้ความต้องการติดต่อสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล และการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy and Society) อย่างจริงจังต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กอปรกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เอื้อในการประกอบกิจการในรูปแบบใหม่ ๆ ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเต้องเร่งปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นดิจิทัล บริษัทฯ ได้ใช้ใช้โอกาสนี้ในการเร่งสร้างรายได้และการเติบโต อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนที่ยังมีอยู่ทั้งจากปัจจัยภายในและนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การควบรวมกิจการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทยในปีที่ผ่านมา การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ตลอดจนความเสี่ยงอุบัติใหม่และความท้าทายต่าง ๆ ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ต้องยกระดับความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งบริหารจัดการและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถตอบสนองเท่าทันต่อสภาพการแข่งขัน สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยและในช่วงที่เป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในทุกช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างดีถึงศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยสามารถสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน ตลอดจนรายได้และผลกำไรให้มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการบริหารธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้ว การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกด้านทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ด้วยเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเติบโตควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลในทุกมิติในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงและควาแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

(นายอเล็กซ์ โลท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ