สารจากคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

สารจากคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

สารจากคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

 

ปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นปีที่เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟื้นตัว ทุกภาคส่วนสามารถกลับมาทำธุรกิจในสภาวะปกติมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเปิดประเทศของประเทศไทย การผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีความเปราะบางและต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ภาวะเงินเฟ้อและค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

ในส่วนของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจหลักผ่านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าตามแผนธุุรกิจที่่วางไว้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการทำงาน ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตของรายได้และผลกำไร และการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างผลประกอบการที่เติบโตได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา

ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อการการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จะมีความผันผวนจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุุณค่าที่่ยั่่งยืนและประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยกระดับความพร้อมในการส่งมอบบริการด้วยคุณภาพที่เหนือระดับด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์บริการด้านการเชื่อมต่อและบริการดิจิทัลใหม่ ๆ ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองและเติมเต็มทุกความต้องการที่แตกต่างตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและโลกปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกรอบการดําเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ด้วยจริยธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ถือเป็นหลักสำคัญที่บริษัทฯ ยึดปฏิบัติเสมอมา ดังเป็นที่ประจักษ์จากการได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนสำหรับความร่วมมือร่วมใจและความทุ่มเทแรงกายในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายจนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ รวมถึงขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จะยังคงมุ่งสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเต็มที่ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าสืบไป

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

(นายอเล็กซ์ โลท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ