คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูและกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาบริษัท

นายอัฟซอล อับดุล ราฮิม

กรรมการ
กรรมการบริหาร

 

 

 

นายแพทริค คอร์โซ

กรรมการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

 

นาย โลท์ ชี ควั่น, อเล็กซ์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน