ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ โดยเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง เลขที่ 2ก/49/001 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2549 โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี และเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือน มีนาคม 2550 ภายใต้ แบรนด์ “Symphony” รวมทั้งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Metro Ethernet Forum ซึ่งเป็นองค์กรที่มีทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการในระดับชั้นนำของโลกที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Ethernet

ทั้งนี้บริษัทยังได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เลขที่ 3ก/54/003 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี

บริษัทประกอบด้วยทีมบริหาร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ซึ่งบริษัทเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสูง แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้าของบริษัทสามารถให้ความไว้วางใจและเชื่อถือในบริการ โดยบริษัทมีความเป็นกลางกับคู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทุกราย ในการพัฒนาธุรกิจทั้งด้านบริการและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกิจการภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด