บริการภายในประเทศ

บริการภายในประเทศ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลักในการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพ และเสียง

ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความต้องการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้งานรับ-ส่งข้อมูลภายในระหว่างสำนักงาน (Intranet) การใช้งานเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของสำนักงานขนาดใหญ่ การเชื่อมต่อวงจรระหว่างสถานีฐานบริการของผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น เช่นผู้ให้บริการโทรศัพท์ระบบ 3G การแพร่ภาพกระจายเสียงแบบดิจิตัลบรอดแคสต์ เป็นต้น โดยสามารถจัดการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจของผู้ใช้บริการ (Customization) ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูง

ประเภทบริการวงจรสื่อสารที่บริษัทให้บริการ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง ประกอบด้วย 6 ประเภทดังนี้

Metro Ethernet คือ บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยี Ethernet เป็นโครงข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการ โดยจะใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงตลอดเส้นทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการรับส่งข้อมูล ปริมาณมากๆ ที่ต้องการเสถียรภาพและคุณภาพสูง โดยสายใยแก้วนำแสงที่ผ่านเข้าโครงข่ายหลัก รองรับความเร็วถึง 20 Gbps. พร้อมโครงข่ายสำรองซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้เท่ากับโครงข่ายหลัก 100% เมื่อเส้นทางหลักเกิดปัญหาจึงสามารถเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง สำรองอย่างอัตโนมัติภายในเวลาตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำปรึกษาและร่วมกันออกแบบกับลูกค้าเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด ด้วยบริการแบบตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ (Customization)โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ

Metro Ethernet ให้บริการ ความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps. จนถึง 10 Gbps. ทั้งนี้บริษัทสามารถออกแบบโครงข่ายให้มีความเร็วสูงขึ้นได้ตามความต้องการของลูกค้า ในทุกๆธุรกิจ ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงมีลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมมาใช้บริการ และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารสูงในย่านธุรกิจที่สำคัญ เขตกรุงเทพมหานคร ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ภาครัฐบาลและบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น

Ready Ethernet คือ บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยี Ethernet เป็นโครงข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับ Metro Ethernet แต่บริการ Ready Ethernet นั้นจะมีการเชื่อมโยงโครงข่ายเข้าไปในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทจะทำการติดตั้งข่ายสายใยแก้วนำแสงที่พร้อมใช้งาน ให้ครอบคลุมกระจายไปในทุกชั้นในแต่ละอาคาร จากนั้นเมื่อลูกค้ารายใด ที่อยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวประสงค์จะใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท บริษัทจะทำการต่อเชื่อมจากชุมสายภายในอาคารเข้าสู่ ระบบของลูกค้าอีกทอดหนึ่ง จุดเด่นของบริการ Ready Ethernet คือสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการเดินข่ายสายใยแก้วไว้แล้ว จึงพร้อมจัดบริการแก่ลูกค้าที่อยู่ภายในอาคารได้อย่างรวดเร็วภายใน 7 วัน และโดยการต่อเชื่อมเข้าสู่วงจรหลักนั้นจะใช้ข่ายสายใยแก้วนำแสง จำนวน 2 เส้นทาง ซึ่งไม่ทับซ้อนกัน และมีการสำรอง Bandwidth 100% ตลอดเส้นทาง จึงสามารถใช้งานในกรณีเกิดปัญหาสายใยแก้วนำแสงชำรุดหรือขาดได้อย่างทันท่วงที

Ready Ethernet ให้บริการ ความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps. จนถึง 10 Gbps. เชื่อมโยงด้วยข่ายสายใยแก้วนำแสงตลอดเส้นทาง จึงมีเสถียรภาพ ในการใช้งาน

และความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกแบบโครงข่ายให้มีความเร็วสูงขึ้นได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายของบริษัท (Network Management System) ลักษณะลูกค้าที่จะมาใช้บริการ Ready Ethernet นั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร เช่น อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคารเดอะ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวอร์ อาคารอับดุลราฮิม เป็นต้น และลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมบริการและบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น

Time Division Multiplexing (TDM) เป็นการให้บริการวงจรสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี TDM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการรับ-ส่งสัญญาณข้อมูลดิจิตอลความเร็วสูงยุคแรกที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี และผู้ให้บริการโทรคมนาคมยังคงนิยมใช้อยู่

ในปัจจุบัน โครงข่ายประกอบด้วยโครงข่ายหลัก (Core Network) ซึ่งมีการเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายบริการซึ่งเป็นการเชื่อมต่อจากโครงข่ายหลักไปยังลูกค้าปลายทาง (Last Mile) ด้วยสายทองแดง เทคโนโลยี TDM เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลแบบ Real-time ที่ต้องการเสถียรภาพสูง และสามารถรับประกันคุณภาพของวงจรได้ดีที่สุดทั้งช่วงความถี่ของสัญญาณ ประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงระยะเวลาในการส่งผ่านข้อมูล (Response Time)

TDM ให้บริการ ที่ความเร็วตั้งแต่ 64 Kbps. ถึง 2 Mbps. ที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วด้วยการเชื่อมต่อทางไกล (Remote) จากศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายของบริษัทโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ปลายทางที่ลูกค้า และยังสามารถเลือกชนิดของการเชื่อมต่อได้หลากหลายทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมด้วยระบบเตือนภัยกรณีที่เกิดปัญหาในเรื่องสายสัญญาณหรือ อุปกรณ์ปลายทาง (Modem) ทางศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายก็จะสามารถทราบปัญหาและแก้ปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าแจ้ง ด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี TDM ทำให้ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมให้ความไว้วางใจและใช้บริการนี้ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม ภาครัฐบาลและบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น

Synchronous Digital Hierarchy (SDH) เป็นการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี TDM โดยการเชื่อมต่อจากโครงข่ายหลักไปยังลูกค้าปลายทาง (Last Mile)

ด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จึงเป็นเทคโนโลยีในการรับ-ส่งข้อมูลที่มีความเร็วและเสถียรภาพสูงมากและมีระบบการควบคุมและการบริหารจัดการโครงข่ายที่ไม่ซับซ้อนสำหรับการรับ-ส่งสัญญาณระยะไกลที่มีเสถียรภาพสูง และมีระบบ Route Protection ที่สามารถสลับเส้นทางการรับ-ส่งสัญญาณไปเส้นทางอื่นได้หากเส้นทางปกติเกิดความเสียหายซึ่งทำให้สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การให้บริการไม่มีการหยุดชะงัก

ปัจจุบันบริษัทให้บริการ SDH ความเร็วตั้งแต่ 34 Mbps. จนถึง 10 Gbps. เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตลอดเส้นทาง โดยให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายประเภท เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือระบบเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติ

Ethernet over Synchronous Digital Hierarchy (EoSDH) เป็นการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงมาก ที่มีโครงข่ายหลักเป็นเทคโนโลยี SDH และการเชื่อมต่อกับลูกค้าปลายทางด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงด้วยเทคโนโลยี Ethernet

โดย EoSDH เทคโนโลยีที่เหมาะกับผู้ใช้บริการมีลักษณะการใช้งานที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แพร่หลาย แต่ต้องการรับ-ส่งข้อมูลด้วยเสถียรภาพสูงแบบ SDH ปัจจุบันบริษัทให้บริการ EoSDH ความเร็วตั้งแต่ 2 Mbps. จนถึง 10 Gbps. โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็น บริษัทข้ามชาติ

Dark Fiber เป็นการให้บริการการเชื่อมโยงโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงของบริษัทให้กับลูกค้าจำกัดเฉพาะบางราย

โดยเฉพาะลูกค้าที่ ต้องการบริหารจัดการและควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานของตน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค รวมถึงอุปกรณ์ต้นทางถึง ปลายทางแบบเฉพาะ เพื่อการต่อเชื่อมของลูกค้าเอง ลูกค้าจึงสามารถเลือกลงทุนในอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อกำหนดความเร็วในการรับ-ส่งได้อย่างอิสระ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สถาบันการเงิน ซึ่งต้องการเพียงโครงข่ายการเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานเท่านั้น และดูแลโครงข่ายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมของตนเอง เป็นต้น