ประชุมรับฟังความคิดเห็น “คลื่นความถี่: ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในงาน “คลื่นความถี่: ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมอโนมา ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งร่วมเสวนาในหัวข้อ “การประมูลคลื่นความถี่ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ซึ่งข้อสรุปจากการเสวนาในครั้งนี้ จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อปรับปรุง แก้ไขร่างกฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่อไป