จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้รวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานทุกคนทุกระดับในทุกส่วนงาน โดยถือว่าจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนี้ เป็นเรื่องที่บุคคลากรทุกคนของบริษัทพึงยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยนำหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความมีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องมาใช้ประกอบกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

สมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2520 ความว่า

“……..การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้
จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องประกอบด้วย…….”

เนื่องจากบริษัทดำเนินกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากรัฐ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรของรัฐ นอกจากนี้ กิจการของบริษัทยังถือว่าเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินกิจการโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทจะต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บุคคลากรของบริษัททุกคนต้องทำความเข้าใจ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน กรณีหากไม่แน่ใจว่าตนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ก็ควรหารือผู้บังคับบัญชาก่อนลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัททุกคนจะต้องไม่จงใจกระทำผิดหรือมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำหรือปกปิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัทควรจัดรวบรวม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไว้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้บุคคลากรสามารถตรวจสอบ สืบค้นและศึกษาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย
 3. บริษัทต้องให้ความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ตลอดจนคำนึงถึงสิทธิของบุคคลแต่ละคนที่จะต้องมีในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทจะต้องไม่กระทำการอย่างใดๆ หรือส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้บุคคลากรของบริษัททุกคนใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอาศัยตำแหน่งและหรืออำนาจหน้าที่ของตน บุคคลากรของบริษัททุกคนจะต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง และพึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าหากตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ในหน้าที่การงานของตนแล้ว บุคคลากรผู้นั้นควรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการปฏิบัติงานนั้นและให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเองที่จะหรืออาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตน
 2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บุคคลากรต้องทำรายการนั้นเสมือนกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกตามปกติทางการค้าของบริษัท ทั้งนี้ บุคลากรที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ
 3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลากรของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
  (ก) การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับสัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และจะต้องขออนุมัติหลักการและวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
  (ข) ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ (ก) เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 4. ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.(ก) และเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะมีการทำรายการเป็นครั้งๆไป
 5. การประชุมพิจารณาเรื่องหรือวาระใดที่บุคคลากรผู้เข้าประชุมมีส่วนได้เสียกับเรื่องหรือวาระนั้น บุคคลากรผู้มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมไปเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นสามารถพิจารณา วิเคราะห์วิจารณ์ได้โดยอิสระปราศจากอิทธิพลหรือความกดดันจากบุคคลากรผู้มีส่วนได้เสีย

บรรดาข้อมูลทางการค้าหรือการดำเนินธุรกิจที่เป็นของบริษัทก็ดี หรือเป็นของบุคคลอื่นที่บริษัทได้รับมาทั้งโดยทางข้อตกลงสัญญาหรือการประชุมหรือปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อื่นก็ดี ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบโดยวาจา เป็นเอกสาร หรือเป็นข้อมูลที่บรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือสื่อใดๆ ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ บริษัทถือว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับที่บุคคลากรทุกคนของบริษัทพึงเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยไปให้บุคคลภายนอกทราบ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามเงื่อนไขข้อตกลงหรือสัญญา หรือโดยปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งของศาล ทั้งนี้ บริษัทจะต้องกำหนดมาตรการและวิธีการในการเก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บุคคลากรของบริษัททุกคนต้องไม่นำข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปเปิดเผยโดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต
 2. บุคคลากรของบริษัททุกคนแม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดสภาพการทำงานกับบริษัทไปแล้ว ก็ควรจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
 3. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย และระมัดระวังในการใช้ข้อมูลดังกล่าว บุคคลากรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าให้บุคลากรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย หรือเพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
 4. ข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในบริษัท เช่น ผลประกอบการ โครงการสำคัญ แผนกลยุทธ์ ฯลฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ และหากเปิดเผยออกไปโดยมิชอบแล้ว ก็จะมีผลเสียหายแก่บริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้น เป็นข้อมูลที่บุคลากรของบริษัทต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และห้ามเปิดเผยต่อผู้อื่นหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเด็ดขาด
 5. การเข้าทำธุรกรรมหรือติดต่อธุรกิจกับบุคคลภายนอกทั้งที่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้ขายสินค้าหรือผู้รับจ้างของบริษัท ซึ่งจะต้องมีการให้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนั้น บริษัทควรจัดทำข้อตกลง/สัญญาว่าด้วยการรักษาข้อมูลความลับกับบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลทุกครั้ง รวมทั้งแจ้งกำชับให้บุคคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลง/สัญญาว่าด้วยการรักษาข้อมูลความลับนั้นอย่างเคร่งครัด
 6. บริษัทควรจัดให้มีการระบุข้อความหรือแสดงเครื่องหมายบนเอกสารหรือในข้อมูลของบริษัทว่าเป็นข้อมูลความลับของบริษัท เพื่อให้บุคคลากรหรือบุคคลภายนอกได้ทราบและเพื่อเตือนให้ระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาข้อมูลความลับนั้น ทั้งนี้บริษัทอาจระบุถึงความเสียหายของการเปิดเผยข้อมูลความลับโดยมิชอบที่จะมีต่อบริษัท ตลอดจนมาตรการการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือลงโทษผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนคำเตือนดังกล่าวด้วย
 7. บริษัทควรเก็บรักษาข้อมูลไว้โดยวิธีการและในรูปแบบและสถานที่ที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนั้น และสามารถเรียกใช้หรือนำออกมาตรวจสอบได้ทุกครั้งที่บริษัทต้องการโดยข้อมูลจะไม่มีการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย ส่วนข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลทางการเงินบัญชีทางภาษีเอกสารการประชุม เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หากมีกำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่าต้องเก็บรักษาไว้ ณ ที่ใดและภายในระยะเวลาเท่าใด บริษัทจะต้องปฏิบัติตามนั้นและเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว บริษัทควรนำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวออกมาทำลายต่อไป

บริษัทจะต้องดูแลและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยยึดถือหลักการที่ว่า บริษัทจะต้องส่งมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ ในราคาที่สมเหตุสมผลและทันเวลาที่กำหนด ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ในกรณีที่บริการเกิดปัญหาขัดข้องใช้งานไม่ได้ทำให้ลูกค้าได้รับความเดือดร้อน แม้ปัญหาดังกล่าวจะมิได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของบริษัท แต่บริษัทก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะร่วมกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงไปให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าทุกรายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมตลอดจนให้บริการที่ดี รวดเร็วทันเวลา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดในสัญญาในราคาที่สมเหตุสมผลโดยมีการควบคุมที่ดี และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง
 2. บริษัทมุ่งมั่นจะรักษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 3. บริษัทจะจัดให้บริการแก่ลูกค้าที่มาขอใช้บริการทุกรายอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และบริษัทจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ทำการโฆษณาชวนเชื่อหรือหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิดในคุณภาพของบริการของบริษัท
 4. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการให้บริการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยของวิญญูชนพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทแล้วแต่กรณี
 5. บริษัทจะจัดให้มีช่องทางสำหรับลูกค้าที่จะติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวบริการหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ ช่องทางดังกล่าวจะต้องมีความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อและมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคู่ค้าของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยถือว่าทั้งบริษัทและคู่ค้าต่างก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นการปฏิบัติต่อคู่ค้าจึงควรตั้งอยู่บนหลักของความเสมอภาคและความเคารพต่อกัน โดยคำนึงถึงกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางการค้าโดยสุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่มีกับคู่ค้า รวมทั้งการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวได้บริษัทต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ และเข้าเจรจากับคู่ค้าเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 2. การจัดซื้อและจัดจ้างของบริษัทจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการจัดซื้อและจัดจ้างที่บริษัทกำหนดโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทจะดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้างของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้างนั้น
 3. ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละครั้ง บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดห้ามบุคลากรของบริษัททุกคน เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้ารายใดหรือหลายรายโดยมิชอบหรือโดยทุจริต รวมทั้งบุคลากรผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างจะต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้ารายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษจนทำให้มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือจ้าง
 4. บริษัทไม่ควรทำการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยให้เวลาแก่คู่ค้าโดยกระชั้นชิดเกินไป และควรมีการให้เวลาแก่คู่ค้าตามสมควรเพื่อเตรียมตัวจัดหาหรือผลิตสินค้าหรือจัดให้บริการอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ การเจรจาเพื่อทำสัญญาหรือข้อตกลงต้องมีความโปร่งใสและมีเหตุผลบริษัทไม่ควรใช้อิทธิพลความเป็นผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างเพื่อเอารัดเอาเปรียบคู่ค้าจนเกินสมควร หรือเพื่อบีบคั้นคู่ค้าให้ต้องยอมรับปฏิบัติตามที่บริษัทต้องการอย่างไม่ถูกต้อง

ในการดำเนินธุรกิจการค้าเสรีทั่วไปย่อมจะต้องมีการแข่งขันกันท่ามกลางผู้ประกอบการค้าชนิดหรือประเภทเดียวกันอยู่เป็นธรรมดา ซึ่งหากการแข่งขันเป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรมโดยผู้ประกอบการทุกรายให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งยอมรับกฎกติกามารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าเช่นนี้ ปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมก็จะหมดไป และการค้าก็จะเป็นไปตามกลไกการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้บริการโดยยึดถือหลักการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมบริษัทจะไม่ทำการโฆษณาชวนเชื่อหรือใส่ร้ายป้ายสีโจมตีคู่แข่งทางการค้าด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือโดยปราศจากมูลความจริงเพื่อให้ลูกค้าหรือประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในคู่แข่งทางการค้านั้น
 2. บริษัทควรให้การสนับสนุนหรือความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์หรือเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความร่วมมือระหว่างบริษัทและคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อการสร้างการผูกขาดตัดทอนตลาด เพื่อควบคุมราคาหรือลดคุณภาพการให้บริการแต่ไม่ลดราคา เพื่อการค้ากำไรเกินควรอันจะเป็นผลเสียหายต่อลูกค้าและประชาชน เป็นเรื่องที่ห้ามบริษัทกระทำ
 3. บริษัทจะแสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ห้ามบุคคลากรของบริษัทรับ เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มาโดยละเมิดต่อกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ

บริษัทให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้ของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและมีส่วนช่วยเหลือให้บริษัทสามารถขยายงานและการลงทุนให้ธุรกิจการค้าของบริษัทมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
 2. บริษัทจะบริหารจัดการกิจการและความเสี่ยงของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ ว่าบริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่ดี มั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา
 3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวผลการดำเนินกิจการ ข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าหนี้ทราบทุกระยะหรือตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ

บริษัทมีความสำนึกและตระหนักอยู่เสมอว่า การดำเนินกิจการของบริษัทจะต้องให้ความใส่ใจและรับผิดชอบต่อบุคคลากรของบริษัททุกคนให้มีความปลอดภัยในการทำงานมีสุขอนามัยที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงานอยู่ตลอดเวลา

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บริษัทต้องให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคคลากรของบริษัท โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานการทำงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆ และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีเป้าหมายว่ามาตรฐาน ของบริษัทขั้นต่ำที่สุดจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทต้องติดตาม ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้อกำหนดและมาตรฐานการทำงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังกล่าวจะต้องครอบคลุมไปถึงการทำงานของผู้รับจ้างเหมาของบริษัทด้วย
 2. บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับข้อกำหนดและมาตรฐานการทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและข้อควรระวังต่างๆ พร้อมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามทั่วทั้งบริษัท
 3. บริษัทจะต้องจัดให้มีระบบควบคุมดูแลและป้องกันภยันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ตลอดจนทำการปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์และหรืออาคารสถานที่ของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและเหมาะสมแก่การทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดภยันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งนี้บริษัทควรมีจัดเก็บข้อมูลหรือสถิติของการเกิดภยันตรายหรืออุบัติเหตุ แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแสวงหาแนวทางป้องกันในอนาคต

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบที่ทำการของบริษัท รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การทำนุบำรุงศาสนาและเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม การสร้างสรรค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน คนไร้การศึกษา ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล และสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้โดยบริษัทจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมาเป็นแนวทางในการดำเนินการของบริษัท
 2. บริษัทจะส่งเสริมให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกของบุคคลากรของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้บุคคลากรของบริษัทร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินโครงการในพระราชดำริ นอกจากนี้บริษัทจะรณรงค์ให้บุคลากรของบริษัทใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด
 3. บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะให้การสนับสนุนจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการที่ผลิตหรือจัดให้มีด้วยความใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้ให้ถือว่าบุคคลากรของบริษัทเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้า ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่บริษัทและบุคคลากรของบริษัทจะพึงมีต่อกันจึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. บริษัทจะให้ความสำคัญ เอาใจใส่ดูแลบุคคลากรของบริษัททุกคน ทุกตำแหน่งหน้าที่และทุกส่วนงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานบริษัท จะส่งเสริมให้บุคคลากรของบริษัทมีความรักสามัคคีกลมเกลียวกัน ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ มีมารยาทและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน
 2. บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคคลากรของบริษัททุกคนอย่างยุติธรรม ปราศจากความลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลากรมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่บุคคลากรต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลากรอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อบุคคลากรด้วยความสุจริตใจ จริงใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลรวมทั้งจัดการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในกรณีที่บุคคลากรได้รับความเดือดร้อน
 3. บุคคลากรของบริษัททุกคนมีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติดังนี้
  (ก) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มีวินัย และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
  (ข) ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัทเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและบริษัท
  (ค) หลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
  (ง) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือประโยชน์จากหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวกหรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
  (จ) เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทที่ตนล่วงรู้อันเนื่องมาจากการทำงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับนั้นแก่บุคคลภายในหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลความลับของบริษัท
  (ฉ) ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเสมอภาค รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า คู่ค้าอย่างเคร่งครัด
  (ช) รายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้าเมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือชื่อเสียงของบริษัท
  (ซ) รักษาดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหายหรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
 4. กรณีที่มีบุคคลากรคนใดปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ ให้แต่ละสายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ และยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอื่น จึงสมควรที่ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในสังคมไทยจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะต่อต้านและขจัดให้การทุจริตและคอร์รัปชั่นหมดสิ้นไปจากสังคมไทย

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. ห้ามบุคคลากรของบริษัทให้ หรือเสนอที่จะให้เงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เช่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่ค้า ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ฯลฯโดยมีเจตนาเพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวให้บุคคลภายนอกนั้นกระทำหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดโดยละเมิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ของตนหรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษอันมิควรได้ หากบุคลากรผู้ใดจงใจฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
 2. ห้ามบุคคลากรของบริษัทเรียก รับหรือยอมจะรับเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งมีผู้เสนอให้เพื่อจูงใจให้บุคคลากรนั้นกระทำหรืองดเว้นกระทำตามอำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดกฎหมายหรือทางที่มิชอบอื่นใด หากบุคลากรผู้ใดจงใจฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
 3. การดำเนินกิจการของบริษัทร่วมกับหน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล
 4. บริษัทจะรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เคารพกฎหมาย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งรักษาจรรยาบรรณขององค์กรและวิชาชีพรวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทให้บุคคลากรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทควรยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วย

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดและการเลี้ยงรับรอง เป็นแนวทางให้บุคคลากรของบริษัทปฏิบัติอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณด้านการต่อต้านด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

 

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. ให้บุคลากรของบริษัทสามารถให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ตลอดจนการเลี้ยงรับรองหรือรับเลี้ยงรับรองจากบุคคลอื่นได้ในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม โดยการรับหรือการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดและการเลี้ยงรับรองหรือรับเลี้ยงรับรองต่อบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดและการเลี้ยงรับรองหรือการรับเลี้ยงรับรองดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ใช่สิ่งของผิด/ต้องห้ามตามกฎหมาย
 2. ห้ามบุคคลากรของบริษัทให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/บริการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เว้นแต่กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีซึ่งขนบธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามอยู่ทั่วไปแล้ว เช่น งานสวดอภิธรรม งานอุปสมบท งานวันเกิด ฯลฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี