Symphony รับโล่ที่ระลึก “พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง”

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการขยายการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ภายในงาน คุณมาโนช อยู่บรรยงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ได้เป็นตัวแทน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ที่ระลึกจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย