SYMPHONY on Tour ล่องแม่น้ำ 3 สี ชมวิถี 3 วัฒนธรรม

เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ใช้บริการของ SYMPHONY ทางบริษัทฯจึงจัดกิจกรรม SYMPHONY on Tour แบบส่วนตัวบน “เรือคุณแม่” เพื่อพาลูกค้าสัมผัสกับวิถีชีวิตของ 3 ศาสนาในเมืองไทย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพาทัวร์พร้อมให้ความรู้ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เริ่มจากศาสนาพุทธแบบมหายานผ่านสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า หลังจากนั้นล่องเรือต่อเพื่อชมมัสยิดกูวติลอิสลาม (มัสยิดตึกแดง) ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับชาวอิสลามแบบเจาะลึก และปิดท้ายด้วยโบถส์ซางตาครู้ส ที่ออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคม ก่อนกลับ ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบ 3 วัฒนธรรมร่วมกันพร้อมชมทิวทัศน์ยามเย็นของ 2 ฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างประทับใจ