การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นำโดยคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ และคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในปี 2562 และได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในวาระต่างๆ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าใจและทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการเดินหน้าธุรกิจในปีนี้ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ Golden Tulip Sovereign Bangkok Hotel