พิธีเชื่อมต่อสายสัญญาณเคเบิลใต้น้ำสู่ภาคพื้นดินที่โมฬี เคเบิล แลนดิ้ง สเตชั่น จังหวัดระยอง

คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเชื่อมต่อสายสัญญาณเคเบิลใต้น้ำสู่ภาคพื้นดินที่โมฬี เคเบิล แลนดิ้ง สเตชั่น จังหวัดระยอง ในโครงการก่อสร้างและวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ MCT Submarine Cable System ที่เกิดจากความร่วมมือในการเชื่อมต่อบริการโครงข่ายผ่านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ด้วยระยะทางกว่า 1,300 ก.ม. มูลค่าโครงการกว่า 2 พันล้านบาท เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายด้านการสื่อสารระหว่างประเทศในอาเซียนสู่ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของภูมิภาค (HUB of Asian) กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวด้านการสื่อสาร การค้าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอย่างมหาศาล โดยจะสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งระบบพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศในเดือนเมษายนนี้ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560