CAC National Conference 2023

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2  โดยคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมรับมอบใบประกาศนียบัตรจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ในงาน CAC National Conference 2023 “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption”  ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืน  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ซึ่งรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด