CEO Round Table 2019

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรใน Conference Session : CEO Round Table Smart City & Data Center ในงาน IEEE PES 2019 GTD Conference & Exposition โดยได้ร่วมให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง Smart City และ Data Center ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าประเทศอย่างยั่งยืน โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา