การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บริษัทกำหนดให้การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง  เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น หรือมอบฉันทะแก่บุคคลอื่นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเอกสารแสดงตนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมซึ่งใช้ระบบบาร์โค้ด และส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 30 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
 • ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
 • ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
 • หลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อมูลรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบและชื่อผู้ถาม-ผู้ตอบ วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และการไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นต้น  

นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงการได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันและได้มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดกล่าวในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปีนี้ และยังไม่เคยมีกรณีกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

 • นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ยึดมั่นที่จะรักษาความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความโปร่งใส รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาติหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยภาพรวม รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ควบคุมดูแลไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม และปลูกฝัง “การไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน” ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทบทวนนโยบายร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปีและเสนอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บริษัทฯยังกำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหรือถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในทุกไตรมาสอีกด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและได้ทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้งโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ร่วมกับลูกค้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และจัดช่องทางสำหรับลูกค้าที่จะติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวบริการหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ ช่องทางดังกล่าวจะต้องมีความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อและมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม

คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่ค้ารวมทั้งการชำระเงินให้ครบถ้วน และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม ห้ามบุคลากรของบริษัททุกคน เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์กับคู่ค้ารายใดโดยมิชอบ

คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย และห้ามบุคลากรของบริษัทรับ เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มาโดยละเมิดต่อกฎหมาย หรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ว่าบริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่ดี มั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา

พนักงาน

บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

บริษัทได้มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้การวัดผลปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard และใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index) ในระดับองค์กรและหน่วยงาน เป็นตัวกำหนดการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานในแต่ละปี  รวมถึงในอนาคตอาจมีการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) และโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) เป็นต้น

ภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบที่ทำการของบริษัท รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จัดอบรม ปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีว อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกท่าน อีกทั้งตระหนักว่าการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพ และถือเป็นหัวใจในการทำงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติที่พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงานเอง รวมทั้งส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในภาพรวม ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

 1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 2. ผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
 3. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างปลอดภัย
 4. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยจากการทำงาน
 5. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพจิตและกำลังกายที่ดี
 6. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
 7. บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน มีดังนี้

 

2560 2561 2562
การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ 0 0 0
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ 0 0 0

 

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ด้วยดีและลุล่วง ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

 

 1. หลักสูตรฝึกอบรมภายใน เป็นหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการฝึกอบรมในทุกๆปี
  • หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  • หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้พนักงานฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเพื่อช่วยลดการสูญเสียและความรุนแรงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
  • หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

 

 1. หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
  • หลักสูตรการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวงอย่างปลอดภัย
  • หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามระเบียบของ กฟภ. และทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัจจัยการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่ โครงการเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการควบคู่กันไปทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแยกขยะให้ถูกประเภท และลดการใช้พลาสติก ดังนี้

 1. การแยกขยะให้ถูกประเภท
 • ภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการแยกขยะภายในองค์กรเป็นประจำทุกเดือน และจัดให้มีถังขยะประเภทรีไซเคิลตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงาน เพื่อกระตุ้น และเน้นย้ำกับพนักงานเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกประเภท
 • ภายนอกองค์กร บริษัทฯ สนับสนุนถังขยะตั้งไว้บริเวณอาคารซันทาวเวอร์ส และตลาดซันพลาซ่า พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วย

 

ในแต่ละเดือนบริษัทจะนำขยะพลาสติกที่เก็บได้ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรไปขาย เพื่อนำเงินมาสบทบให้กับโครงการ และนำไปซื้อต้นไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่เขตจตุจักรเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับอากาศต่อไป

 

 

 

 1. การลดการใช้พลาสติก
 • ภายในองค์กร ในทุกเดือนบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ และภายในงานจะมีการจัดอาหาร ขนม และเครื่องดื่มไว้ให้กับพนักงาน จากเมื่อก่อนบริษัทจะมีกล่องโฟม กล่องกระดาษ ช้อนพลาสติกเตรียมไว้ให้พนักงาน แต่ได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานโดยกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเตรียมภาชนะสำหรับใส่อาหาร และเครื่องดื่มมาเอง โดยจะต้องเป็นภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น กล่องข้าว แก้วน้ำ เป็นต้น
 • ภายนอกองค์กร บริษัทฯ เดินประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณอาคารซันทาวเวอร์ส และตลาดซันพลาซ่าพร้อมสนับสนุนถุงผ้า 1,000 ใบ เพื่อแจกให้กับบุคคลที่สนใจโครงการ เพื่อนำกลับไปใช้แทนการใช้ถุงพลาสติก
 1. การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์

บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษพิมพ์ เช่น การอนุมัติในระบบ การส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการพิมพ์เป็นเอกสาร เป็นต้น

กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส  

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัท เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งไปรษณีย์ถึง

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ โทรศัพท์ : 66-2-101-1111 โทรสาร : 66-2-101-1133 หรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.symphony.net.th

ซึ่งได้ระบุชื่อผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำไม่ถูกกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยส่งไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล ac@symphony.net.th  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ถ้าการร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานเบาะแสแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขด้วยความยุติธรรม รอบคอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการรายงานเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจากเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่เป็นประโยชน์และมีผลต่อการตัดสินใจแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอเข้าพบ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจหรือสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัท โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 66-2-101-1111 ต่อ 36101 หรืออีเมล : ir@symphony.net.th

กิจกรรมหลักๆ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

 

รูปแบบของการประชุม จำนวน (ครั้ง) จำนวนบริษัท

 

การประชุมกับนักลงทุน/นักวิเคราะห์ที่มาเข้าพบ 4 4
การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส* 4 4
รวม 8 8

 

หมายเหตุ: * ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาดได้เข้าร่วมประชุม.

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายและแผนงานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการปฏิบัติเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ในเรื่องต่อไปนี้

            1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

            2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงได้มีการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วนทุกหลักการ

 • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จัดให้มีการรวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำหนดโทษผู้กระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท

 • การเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา

กิจการของบริษัทเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินกิจการโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทจะต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกส่วนงานยึดถือจรรยาบรรณด้านการเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน

 • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่น   ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงจัดอบรมพนักงาน ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย มีมาตรการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ  ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายร้องเรียนแจ้งเบาะแส

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มีนโยบายในการพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว บริษัทได้มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 • การควบคุมภายใน

ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้บริษัทมีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้บฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

 • การบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยง  ทางการเงิน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในธุรกิจ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร

 • การกำหนดและจัดการกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนธุรกิจระยะกลาง ซึ่งเป็นกรอบยุทธศาตร์ที่กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565 และทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้นๆ รวมถึงติดตามกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯมีเป้าหมายระยะยาวขององค์กร คือ ต้องการเป็นบริษัทชั้นนำที่จัดหาการเชื่อมโยงโครงข่ายที่ไว้ใจได้และได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและขยายตลาดไปในระดับภูมิภาคอาเซียน ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจโดยให้บริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นผู้จัดทำ โดยบริษัทมีผลจากตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมที่ร้อยละ 86 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
 2. เป็นประธานในที่ประชุมกรรมการ
 3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
 4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
 5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

            3) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

เลขานุการคณะกรรมการได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีและดำเนินการจองเวลาของกรรมการทุกท่านในปฏิทินงาน และได้สอบทานกับคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะจัดประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในปี 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

            นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ กรรมการบริษัททั้ง 8 ท่านไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ทำให้ทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างแท้จริง  

            นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับบริษัทอื่นหากกรรมการผู้จัดการมีความประสงค์จะเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองรายบุคคล ทุกปี โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการวัดผลครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น คุณสมบัติ บทบาทในการกำกับดูแล การกำหนดยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการชุดหลักและชุดย่อย โดยในทุกปี เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3. ขั้นตอนการทำงาน  4.บทบาทในการกำกับดูแล 5.ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร สำหรับแบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ 2. ความเป็นอิสระ 3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 4.ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 5.การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักธรรมภิบาล

ในปี 2562 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้น ผลการประเมินกรรมการแต่ละท่านเฉลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน โดยคณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินในทุกๆ ด้านเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารบริษัทให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมายประจำปีด้านต่างๆ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการประเมินประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

หลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 / 2562