บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ของหอการค้าไทย ประจำปี 2564

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการได้เข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564  ภายใต้ชื่องาน “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ”  จากนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งรางวัลนี้แสดงให้เห็นว่าซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เป็นองค์กรที่ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ที่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในองค์กรที่จะนำไปสู่ความแข็งแรง ยั่งยืนขององค์กร