บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 ในหัวข้อ “สร้างชาติ พัฒนาคน สังคมแข็งแรงด้วยอาชีวะไทย” โดยมีคุณธนวัช วงษ์เดช ICT Specialist ร่วมขึ้นเสวนาบนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานสัมมนา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากจะมีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท ยังมีกิจกรรมให้แก่ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลและของที่ระลึก โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ