Telecom World Asia 2018

คุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสารสนเทศ พร้อมทีมธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ Telecom World Asia 2018 ที่จัดขึ้นอีกครั้งในประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการระหว่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Center, Central World