2015

2015

มอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2558

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 7) เพื่อมอบให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และปฏิบัติงานอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งหมด 9 รางวัล เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารมูลนิธิ พอ.สว.

2015

Mahidol University built a weir for CSR

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ คืนความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้โครงการ ICT Junior Camp # 7 และโครงการทำดีเพื่อพ่อ) โดยมีคณะนิสิตและเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ช่วยมือและร่วมแรงในการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558