Mahidol University built a weir for CSR

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ คืนความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้โครงการ ICT Junior Camp # 7 และโครงการทำดีเพื่อพ่อ) โดยมีคณะนิสิตและเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ช่วยมือและร่วมแรงในการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558