บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 จากคุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคัดเลือกและมอบให้กับองค์กรในตลาดทุนไทยที่มีความโดดเด่นในการนำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ