บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย ถือเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมยึดถือความสุจริตและผลักดันให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง โดยผ่านกระบวนการครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด และเราจะมุ่งมั่นยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน