การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นำโดยคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ร่วมกันแถลงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยได้ชี้แจงวาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งตอบคำถาม พูดคุยกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและทิศทางของการเดินหน้าธุรกิจในปีนี้ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9