DDoS Protection

DDoS Protection

DDoS Protection

การดำเนินธุรกิจปัจจุบันต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การถูกโจมตีด้วย DDoS จึงเป็นอันตรายต่อการดำเนินธุรกิจ และการโจมตีลักษณะนี้กำลังเกิดขยายตัวมากขึ้นในแต่ละปี

บริการ DDoS Protection เป็นบริการเสริมของบริการ Direct Internet อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจของลูกค้าจะมีความต่อเนื่องตลอดเวลา

บริการ DDos Protection ของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ทำงานโดยการประเมินการถูกโจมตีซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยระบบจะทำการวิเคราะห์เพื่อป้องกันเมื่อเกิดการโจมตีขึ้นกับระบบและดำเนินการแก้ไขในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม ทำให้ไม่เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบใดๆ กับการใช้งานโครงข่ายและการดำเนินธุรกิจขององค์กร

บริการ DDoS Protection ของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ทำงานโดยการประเมินการถูกโจมตีซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน โดยระบบจะทำการวิเคราะห์และป้องกันเมื่อเกิดการโจมตีขึ้นกับระบบและดำเนินการแก้ไขในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม  ทำให้ไม่เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบใดๆ กับการใช้งานบโครงข่ายและการดำเนินธุรกิจของขององค์กร

  • ป้องกันการโจมตีด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
  • ป้องกันการโจมตีแบบ Large Volume Attack และ Protocol – based Attack
  • รองรับการป้องกันได้มากกว่า 1 IP
  • รองรับการป้องกัน DDoS กับระบบ DNS ทั้งแบบ IPv4 และ IPv6
  • ให้บริการได้ทั้งแบบ On Demand และ Always On
  • รับประกันความพึงพอใจในการบริการด้วย SLA 99.9%