Uncategorized @th

Uncategorized @th, 2021

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย ถือเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมยึดถือความสุจริตและผลักดันให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง โดยผ่านกระบวนการครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด และเราจะมุ่งมั่นยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

Uncategorized @th

งานสัมนาและพบปะลูกค้า IT

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานฝ่ายขายและวิศกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมนาและพบปะลูกค้า IT กลุ่มโรงแรมที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอบริการด้านอินเทอร์เน็ตและ Hotel Solution ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านโรงแรมโดยเฉพาะ พร้อมได้มีโอกาสกับพูดคุย หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้การบริการลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น ในระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามลำดับ

Uncategorized @th

BKNIX 2019

ผู้บริหารและทีมงานบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย Mr. Alex Loh, Chief Operating Officer พร้อมด้วยคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร Executive Vice President เข้าร่วมงานประชุม BKNIX Peering Forum 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และผู้ให้บริการข้อมูล (CDN) ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการดังกล่าวผ่านโครงการ Bangkok Neutral Internet Exchange หรือ BKNIX เพื่อช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยในการช่วยพัฒนาคุณภาพระบบการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยงานในปีนี้ทางซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นได้ให้การสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ใช้ในระหว่างงานที่จัดขึ้นที่ Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคมที่ผ่านมา และ Mr. Jesudass Paramchotti, Acting Executive Vice President ได้มีโอกาสได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย