Smart City Leadership

Symphony Communication Public Company Limited participated in the event “Smart City Officer” and j

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ Smart City Officer และนิทรรศการ Metaverse For All

จัดโดยบริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งหวังในการขับเคลื่อน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ในการให้บริการ

โดยมีคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวภายในงานสัมมนา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของเราให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยงานนี้จัดขึ้นวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช